Using Pokemon Bank to Transfer Pokemon to X and Y

Using Pokemon Bank to Transfer Pokemon to X and Y