White Pointer Shark swims onto Coronation beach Geraldton, Western Australia.

White Pointer Shark swims onto Coronation beach Geraldton, Western Australia.